nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

Avagy egy eset alapú digitális oktatási forma kialakítása a közszolgálati továbbképzésben

Az eset alapú oktatásnak az elmúlt évtizedekben egyre nagyobb szerep jutott a szakmai továbbképzéseken és MBA kurzusokon, ami a modern konstruktivista pedagógia térnyerésével és a gyakorlatorientált képzések iránti igények fokozódásával hozható összefüggésbe. A közszolgálati továbbképzések kompetencia-alapúvá alakítása során kézenfekvő választás volt előtérbe helyezni ezt az oktatási módszert de egyben kihívás elé is állította a szakembereket, hogy miként illeszthető be ez a módszer az alapvetően digitálisan zajló továbbképzések eszköztárába.Figyelembe véve a technológia használati és tanulási szokásokat az Apertus e-tanulási üzletágának oktatásmódszertani szakemberei kidolgoztak egy új digitális képzési formát az ún. e-szemináriumot.

Ez a blogbejegyzés egy sorozat kezdete, amely az eset alapú digitális tanítási módszertan kidolgozásáról, a módszertani célokról, az alkalmazott oktatásmódszertanról, az esettanulmányok, mint tanulástámogató eszközök alkalmazásáról, a kialakított digitális tanulási és tanítási környezetről, – azaz a tanulói és oktatói felületekről - az oktatói szerepről és feladatokról, az értékelés formájáról és módszeréről, valamint a tanulási tevékenységek során történő statisztikai adatgyűjtésről és adatelemzésről szól, amelyek a minőségfejlesztés eszközeként segítik az új képzési forma folyamatos értékelését és fejlesztését. A fentieken túl konkrét példákat is felvillantunk, valamint bemutatjuk a képzési forma bevezetésének kihívásait, az első tapasztalatokat és mutatunk néhány hallgatói visszajelzést is a módszerről.

Az első rész az eset alapú oktatásról általánosságban szól és bemutatja milyen változtatásokat kívántunk elérni a képzések módszertanában és célrendszerében az új formátum segítségével.

piramis

Miért jó az esetapalú tanulás?

Egyes tanulási folyamatokat vizsgáló kutatások szerint az esettanulmány alapú ismeretszerzés segít az egyénnek felülkerekedni a szabályokon és a lexikális tudáson alapuló felületes tanuláson azzal, hogy a tudást egy magasabb szintre emelve, szövegkörnyezet-függő tudásbázist alakítanak ki. Ez kvázi szakértői ismeretekkel ruházza fel az egyént. A jelenség főként a felnőttképzésben szembetűnő és minőségi javulást eredményez a hagyományos tananyag feldolgozásokhoz képest.

Az eset alapú oktatás egy-egy esettanulmány elemzésén alapszik. Az esettanulmány egy adott döntési helyzet vagy probléma értelmezés nélküli leírása. Ez rendszerint egy valós történet tényszerű feldolgozása, de lehet fikció is, vagy valódi eset a releváns szereplők, helyszínek, szervezetek átnevezésével. Az élethelyzethez, problémához kapcsolódó tények, események időrendben történő leírásán kívül nem jelenik meg benne semmilyen elemzés, szubjektív állásfoglalás, vagy konklúzió levonása. Az esettanulmányban felvetett probléma megoldásának több kimenete is lehetséges. Nincs egy jó megoldás, a tanuló bármilyen, indoklással jól alátámasztott megoldási javaslatot adhat.

 

„Ez nem jogeset?” – merül fel joggal a kérdés.

 

Nem. A jogi-közigazgatási oktatásban és továbbképzésben régóta használunk az elmélet-gyakorlat összekapcsolására jogeseteket. Azonban az alapvető különbség a két eszköz között az, hogy a jogesetnek egy jó jogi megoldása van, a tanuló az optimális és jogilag kifogástalan, helytálló és megnyugtató végkifejletet keresi és adja meg. A jogeset, mint módszer tökéletes a jogszabályok alkalmazásának begyakorlására, helye és szerepe évek óta ismert és jól pozícionált a továbbképzési rendszerben.

Ehhez képest az esettanulmány a problémákat úgy veti fel és úgy írja le, hogy a tanuló ne egy jó megoldásra fókuszáljon, hanem általában a felvetett probléma felismerésében, a következmények feltérképezésében, azok várható hatásaiban gondolkodjon. Az esettanulmány alapú tanulás a többszempontú megközelítés miatt sokkal összetettebb gondolkodást kíván a tanulótól. A tanulócsoport többi tagja megoldásának megismerése pedig azt mutatja meg számára, hogy létezik ugyanannak a problémának más, a saját nézőpontjától eltérő, de mégis alkalmazható megoldása. Ez szélesíti a látóköröket, fokozza a nyitottságot, további gondolkodásra ösztönzi.

Az ilyen módszerrel történő képzésekben résztvevők a hagyományostól eltérő tanulási módszert használva egy racionálisabb, analitikusabb gondolkodásmódra állnak át, gondolkodásra és önálló véleményalkotásra készteti a tanulót, aki felhasználhatja a megoldáshoz a korábbi tudását, személyes tapasztalatát, gyakorlati példáit. Éppen ezek azok a célok, melyek mentén a közszolgálati továbbképzések megújítása megkezdődött 2016-ban.

Az esettanulmányok feldolgozására építő képzések életszerűvé, gyakorlatiassá képesek tenni az olykor nagyon is jogias, elméleti tudásra épülő absztrakt fogalmakat, elveket, szabályokat, eljárásokat oktató kurzusokat, mert a tanulók gyakran olyan problémák leírásával találkoznak, amelyeket a munkájuk során is tapasztaltak, láttak már, ezért könnyebben tudják összekapcsolni az elmélettel a gyakorlatot, valamint jó megoldási mintákat kapnak az egyes helyzetek, ügyek megoldásához.

Legalább ugyanennyire fontos szempont lehet az is, hogy egy adott problémát több szempontból is elemezzen a tanuló - szélesítve ezzel a látókörét, gondolkodását, probléma felismerését, okelemzési és alternatíva-keresési képességét. Az esetek által feldolgozott témaköri tudás és jártasság fejlesztése mellett a csoportban történő eset alapú oktatás a tanulók együttműködési képességének fejlesztését is segíti. A képzési forma csoportban történő alkalmazásának előnye, hogy a számtalan feldolgozási módszer, kooperatív eszköz felhasználását lehetővé teszi, így a tanulás élvezetes lesz a tanuló számára, hiszen kivétel nélkül a személyes közreműködésre épít, ami az érintett téma jobb megértése mellett az aktív tanunást támogatja. Nem mellesleg további eredménye, hogy a hosszú távú emlékezést a saját élményen és közreműködésen keresztül biztosítja.

piramis

Lássuk akkor, mi az az e-szeminárium?

Az e-szeminárium egy online tanulási környezetben történő, egyéni esetfeldolgozáson alapuló, csoportos, asszinkron foglalkozás, amelynek során az oktató (e-szeminárium vezető) által meghatározott esettanulmányokra a tanulók egyéni megoldásokat dolgoznak ki és nyújtanak be írásban, majd a csoport tagjai az oktató facilitálása mellett megvitatják a csoporttagok megoldásait. Hogy hogyan is néz ki egy e-szeminárium a gyakorlatban azt sajnos csak a „reklám után”, a következő bejegyzésben bontjuk ki, de addig is ne menjenek messzire, mert hamarosan jövünk vissza és bemutatjuk:

- a konkrét módszertani célokat,

- a képzés folyamatát,

- az e-szeminárium tanulói és oktatói felületét és

- az alkalmazott esettanulmányokról is szólunk néhány szót.

Folytatjuk 1 hét múlva, addig is jó tanulást mindenkinek!


PallaiÉva

dr. Pallai Éva

Jogász, igazgatás-szervező, tréner, team coach, oktatás- és tanulás-módszertani szakértő, Apertus Kft. E-Learning Üzletágvezető.