nke logo white

Nemzeti Közszolgálati Egyetem

Az Apertus Nonprofit Kft. célja, hogy közszolgálati alapon, nyereségérdekeltség nélkül, magas szakmai színvonalon támogassa a közszolgálati továbbképzési rendszer – elsősorban informatikai – fejlesztését és működtetését, valamint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem közszolgálati továbbképzéseinek megszervezését és fejlesztését.

Ugrás

NYILVÁNOS PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

 

  az Apertus Nonprofit Kft. „v.a”

tulajdonát képező egyes vagyontárgyak értékesítéséhez

 

1. A végelszámoló nyilvános pályázati felhívást tesz közzé az alábbi vagyontárgy értékesítésére:

Stúdió eszközök, felszerelések, amelyek tételes listája IDE kattintva érhető el.

A pályázatban meghirdetett vagyontárgyak megtekinthetők, ezen igényt a pályázónak a megtekintési időpontot legalább 1 munkanappal megelőzően a végelszámolónál bejelenteni szükséges.

Az Apertus Nonprofit Kft. „v.a.” végelszámolója: Koltányi Gergely (tel.: 0630-517-9331)

A pályázatban szereplő vagyontárgyak minimálára: 1.000.000,- forint, azaz egymillió forint, amely összeg az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

A pályázatban meghirdetett eszközökre kizárólag egy vételi ajánlat tehető.

2. Szavatossági és kártérítési felelősség

A végelszámoló az 1. pontban megjelölt vagyonelemet a pályázó által megtekintett és megismert állapotban kínálja eladásra, e vagyoni eszközre kellékszavatosságot nem vállal, az erre vonatkozó felelősségét illetve a kártérítési felelősségét kizárja, amelynek elfogadásáról az ajánlattevőnek az 1. számú melléklet szerint nyilatkoznia kell.

Az ajánlattevőnek a vételi ajánlatát a fentiek ismeretében kell megtennie.

3. A meghirdetett vagyonelemek tulajdonjogi helyzete, terhei

A végelszámoló tájékoztatja a pályázókat, hogy az értékesítésre meghirdetett vagyontárgyaknak a végelszámolás alatt álló társaság egyedüli tulajdonosa.

A végelszámoló kijelenti, hogy a pályázat tárgyát képező vagyonra vonatkozóan harmadik személynek semmilyen olyan joga nem áll fenn, amely a pályázat nyertesének (a Vevőnek) tulajdonba lépését korlátozná vagy kizárná.

4. Részletes pályázati feltételek

A pályázaton való részvétel alapfeltételei

A pályázaton a hatályos magyar jogszabályok szerint tulajdonszerzési képességgel rendelkező magyar és külföldi természetes és jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság, illetve egyéni vállalkozó vehet részt.

A pályázat benyújtásából kizárt személyek köre

Az értékesítésen a végelszámoló, a felügyelőbizottsági tagja, könyvvizsgálója, valamint ezen személyek közeli hozzátartozója tulajdonjogot vagy más vagyoni értékű jogot nem szerezhet.

A pályázati ajánlattétel formája és tartalma

Az Ajánlattevőnek az ajánlati felhívásban és a jelen dokumentációban meghatározott tartalmi és formai követelményeknek megfelelően kell az ajánlatát elkészítenie és benyújtania.

A pályázatnak tartalmaznia kell az alábbi adatokat és információkat, és ezekre vonatkozóan az ajánlattevő részletes és jogilag kötelező erejű nyilatkozatát:

  1. a pályázó nevét, magánszemély esetén a személyi adatait és címét, cég esetében a cég nevét, székhelyét, a cégjegyzék számát, külföldi pályázó esetén a belföldi kézbesítési segéd nevét, meghatalmazását, levelezési címét,
  1. a meghirdetett vagyonra vonatkozó vételi nyilatkozatot,
  1. az ajánlott nettó vételár konkrét összegét forintban (az értékesítésre a hatályos Áfa-törvények az irányadóak)
  1. az ajánlati kötöttség időtartamát, amely nem lehet rövidebb a pályázat meghirdetett benyújtási napját követő 30 napnál,

A pályázathoz csatolni kell:

a.         gazdasági társaság 30 napnál nem régebbi cégkivonatát, a pályázatot aláíró képviselő aláírási címpéldányát,

b.         egyéni vállalkozó esetén a vállalkozói igazolványának fénymásolatát,

c.         együttes pályázat esetén a közös képviselő(k)nek adott meghatalmazás közjegyző által hitelesített példányát,

d.         amennyiben az ajánlattevő helyett meghatalmazott jár el, a közokiratba foglalt meghatalmazást, amelynek tartalmaznia kell azt is, hogy a meghatalmazott milyen körben jogosult eljárni,

e.         a pályázati kiírás első számú mellékletét,

f.          magánszemély pályázata esetén a lakcímkártyát, személyigazolványt, adóigazolványt másolatban valamint annak nyilatkozatát, hogy az okmányok másolásához hozzájárul.

A pályázatokat magyar nyelven kell elkészíteni.

A pályázatok beadása, ajánlattételi határidő

Az ajánlattevő az ajánlatát zárt borítékban, egy példányban 2021. január hó 18. napjáig (14:00 óráig), a Társaság székhelyén (1089 Budapest, Orczy út 1.) a végelszámoló részére nyújthatja be.

Minden pályázó csak egy ajánlatot tehet.


5. Pályázati biztosíték

A Társaság a fenti vagyontárgyak vonatkozásában biztosítékot nem kér.

6. Pályázati felhívás módosítása

A pályázati felhívásban foglaltakat a pályázati beadási határidő előtti 3. napig a kiíró módosíthatja a felhívás közzétételével egyező módon megjelent hirdetésével.

7. A pályázati felhívás visszavonása

A Társaság jogosult a pályázati felhívást - az ajánlattételi határidő letelte előtt - a pályázati felhívás közzétételével megegyező helyeken és módon megjelentetett hirdetménnyel visszavonni.

8. A pályázatok bontása és értékelése

A pályázat bontására a pályázati határidő lejártát követő 3 napon belül kerül sor.

Az értékelésről szóló jegyzőkönyvet a pályázatbontástól számított 3 napon belül a végelszámoló elkészíti.

Valamely pályázat hiányossága esetén a végelszámoló hiánypótlást küld meg a pályázó részére. A hiányok pótlására a felhívás átvételétől számított legfeljebb 2 napon belül van lehetősége a pályázónak.

A pályázó önként is élhet hiánypótlással a pótolható hiányok vonatkozásában, a pályázat beadásától számított legfeljebb 3 napon belül. 

A pályázatok elbírálásának döntő szempontja a vételi árajánlat nagysága.

Az ajánlatok értékeléséről szóló jegyzőkönyv tartalmazza:

-        a pályázati eljárás rövid ismertetését, a beérkezett ajánlatok számát;

-        a beérkezett ajánlatok érvényességére/érvénytelenségére vonatkozó megállapítást;

-        a beérkezett ajánlatoknak értékelését,

-        a legjobb ajánlat megállapítását és indokát; 

9. Az értékesítés érvénytelensége és eredménytelensége

Érvénytelen az értékesítés, ha

  1. az értékesítéssel összefüggésben illetéktelenek információkat szereztek, és ezzel az értékesítés eredményét befolyásolhatták,
  2. jogosulatlan hozzáférés vagy adatmódosítás történt, és ez az értékesítés eredményét befolyásolhatta,
  3. vevőként kizárt személy vagy szervezet szerezne tulajdont.

Eredménytelen a pályázat a következő esetekben:

  1. ha a kitűzött időpontig egyetlen ajánlat sem érkezett, vagy az ajánlatok a kiírás alapján nem értékelhetőek,
  2. ha a beérkezett ajánlatok egyike sem felel meg a pályázati kiírás követelményeinek,
  3. ha a végelszámoló valamely pályázónak a pályázat tisztaságához fűződő, vagy a többi pályázó érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény miatt a pályázat eredménytelenné nyilvánítása mellett döntött,

.

10. A pályázat eredményének közlése és közzététele

A Társaság a pályázat eredményét az elbírálást követően haladéktalanul, de legkésőbb 5 munkanapon belül, írásban közli valamennyi ajánlattevővel.

A Társaság nyilvánosságra hozza a pályázat eredményét a részletes pályázati felhívás közzétételével egyező felületeken és módon.

11. Szerződéskötés

A Társaság a szerződést a pályázat nyertesével köti meg.

A szerződést a pályázat elbírálásáról történt értesítést követően a lehető legrövidebb időn belül, de legfeljebb tizenöt (15) napon belül kell megkötni.

A kiíró dönthet úgy, hogy fenntartja a jogot a második helyezettel történő szerződéskötésre, mely az alábbiak szerint történhet:

- ha a pályázat nyertesével a szerződéskötés meghiúsul, a Társaság az erre vonatkozó korábbi döntése alapján – új pályázat kiírása helyett – a meghiúsulástól számított tizenöt (15) napon belül jogosult felajánlani az értékelés során a második helyre rangsorolt ajánlattevőnek, hogy a Társasággal szerződést kössön; illetve

- ha a pályázat nyertese a szerződés aláírásától számított tizenöt (15) napon belül nem teljesíti a szerződést, és azért a Társaság a szerződéstől eláll, vagy a felek azt megszüntetik, illetve felbontják, úgy a Társaság – új pályázat kiírása helyett – a szerződés ilyen megszűnésétől számított tizenöt (15) napon belül jogosult felajánlani az értékelés során a második helyre rangsorolt ajánlattevőnek, hogy a Társasággal szerződést kössön.

12. Birtokbaadás

Nyertes pályázat esetén, a vételár megfizetése után a végelszámoló a vagyontárgyakat 8 napon belül, legkésőbb 2021. január hó 31. napjáig a Vevő birtokába adja.

A birtokbaadás pontos időpontját felek az adásvételi szerződésben rögzítik.

A birtokbaadási eljárás átadás-átvételi jegyzőkönyv felvételével történik.

A birtokbaadás napjáig az Eladó, a birtokbaadás napjától a Vevő viseli a kárveszélyt, az adásvétel tárgyát képező vagyontárggyal kapcsolatos minden költséget és kiadást, továbbá eddig az időpontig, illetve ettől az időponttól illetik meg a vagyontárgyak hasznai.

13. Titkossági rendelkezések

A pályázó az értékesítésre vonatkozó szerződéskötésig köteles titokban tartani ajánlata tartalmát, valamint köteles a végelszámoló által a rendelkezésre bocsátott minden tényt, információt, adatot bizalmasan kezelni. Ezekről tájékoztatást harmadik személynek nem adhat, nem hozhatja ezeket más tudomására.

Ha az ajánlattevő vagy érdekkörében álló más személy a pályázat titkosságát megsértette, a pályázó ajánlatát a végelszámoló érvénytelennek nyilváníthatja.

A végelszámoló az ajánlatok tartalmát a pályázat eredményhirdetéséig titkosan kezeli, tartalmukról felvilágosítást nem adhat sem kívülállóknak, sem a pályázaton résztvevőknek.

14. Egyéb feltételek

Az ajánlat elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos minden költség az ajánlattevőt terheli.

A jelen pályázati dokumentáció adatai tájékoztató jellegűek, amennyiben adatai a tényleges állapottól esetlegesen eltérnek, emiatt az ajánlattevő sem az Apertus Nonprofit Kft. „v.a.”-val, sem a végelszámolóval szemben semmilyen igénnyel nem jogosult fellépni.

Budapest, 2021. január hó 11.

Koltányi Gergely

Apertus Nonprofit Kft. „v.a.”

végelszámoló1. sz. melléklet

NYILATKOZAT

Alulírott ………………………………….. az Apertus Nonprofit Kft. „v.a.” által meghirdetett vagyonra vonatkozó vételi árajánlatomat annak megtekintését követően, a tényleges állapot ismeretében, a tájékoztató információs anyagokban foglaltak tudomásulvételével tettem meg, figyelembe véve azt a tényt is, hogy a végelszámoló, illetve az Apertus Nonprofit Kft. „v.a.” a meghirdetett vagyonra kellékszavatosságot nem vállal.

Elfogadom a pályázati kiírásban leírt feltételeket, és tudomásul veszem, hogy a pályázat megnyerése esetén az adásvételi szerződés a pályázati dokumentációban meghatározott feltételrendszerrel kerül megkötésre.

Tudomásul veszem továbbá, hogy az ajánlat benyújtása és bírálata az Apertus Nonprofit Kft. „v.a.” részéről nem keletkeztet szerződési kötelezettséget.

Kelt:

............................................

Képviselő